Фотошкола Михаила Панина - Москва

Фотошкола Михаила Панина
Ôîòîøêîëà Ìèõàèëà Ïàíèíà - Îáó÷åíèå ôîòîãðàôèè - Êóðñû ôîòîãðàôèè - Ìàñòåð-êëàññû ïî ôîòîãðàôèè âåäóùèõ ôîòîãðàôîâ
Страна
Россия
Город
Москва
Адрес
Москва, ул. Мясницкая, 13, стр. 20
Время работы
ежедневно, 12:00-20:00
Телефон
+7 (495) 227-60-09
Описание
Ôîòîøêîëà Ìèõàèëà Ïàíèíà: îáó÷åíèå ôîòîãðàôèè, êóðñû ôîòîãðàôèè, ìàñòåð-êëàññû ïî ôîòîãðàôèè âåäóùèõ ôîòîãðàôîâ

Наверх