ПМП Экопласт - Екатеринбург

ПМП Экопласт
Ïëàñòèêîâûå îêíà â Åêàòåðèíáóðãå, äîñòóïíàÿ öåíà íà îêíà ÏÂÕ
Страна
Россия
Регион
Свердловская область
Город
Екатеринбург
Адрес
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 3
Время работы
пн-пт 09:00-18:00
Телефон
+7 (343) 371-13-80
Описание
Íàøà êîìïàíèÿ â Åêàòåðèíáóðãå îñóùåñòâëÿåò ìîíòàæ îêîí ÏÂÕ ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒîì.

Наверх